1. Het bevestigen van een offerte brengt met zich mee dat men zich akkoord verklaart met alle verkoopsvoorwaarden en deze als een verbintenis aanziet, zowel op burgerlijk vlak als op handelsgebied.
2. De werkzaamheden worden ingepland van zodra de klant de offerte heeft bevestigd. Het staat Dakwerken Vanhooren vrij hierop een voorschotfactuur van 30% op te maken, die binnen een termijn van 5 werkdagen dient te worden voldaan. Het saldo van 70% wordt in dat geval opgemaakt na het beëindigen van de werkzaamheden en dient binnen een termijn van 5 werkdagen te worden voldaan. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Offertes zijn 1 maand geldig.
3. Behoudens ons akkoord verplicht de annulering van de bestelling door de klant zonder onze toestemming deze ertoe om ons een schadevergoeding te betalen voor het geheel van de schade die door deze annulering werd veroorzaakt en dit met een forfaitair minimum van 30% van het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd en/of betaald, zonder afbreuk te doen aan het recht van Dakwerken Vanhooren om een hogere schadevergoeding te eisen indien zijn schade dit minimumbedrag overstijgt.
4.Alle geleverde goederen en diensten zijn verricht volgens de regels van de kunst. Klachten betreffende facturen dienen, per aangetekend schrijven te worden opgemaakt uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Indien de klacht niet tijdig werd aangetekend, worden de leveringen onherroepelijk aanzien als aanvaard en goed uitgevoerd. Klachten die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking ervan geformuleerd worden.
5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting en binnen de 5 werkdagen na factuurdatum.
6. Bij gebrek aan betaling binnen de hogervermelde termijn van 5 werkdagen, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend worden van 12%. Bovendien zal in geval van wanbetaling, tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een aanvullende vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 150,00. Alle briefwisselings-, innings- en protestkosten vallen ten laste van de koper.76. De geleverde goederen blijven zelfs bij verwerking, vermenging of incorporatie onze eigendom en dit tot de volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. De BTW valt ten laste van de koper.
7. Indien producten of materialen die opgenomen zijn in de offerte niet voorradig zijn zal worden gewerkt met producten en materialen van een gelijkwaardige kwaliteit.
8. Betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief beslecht worden via arbitrage, conform het werkingsreglement van de VZW EUROPEES ARBITRAGE INSTITUUT met zetel te 1060 Sint-Gillis, Bosniestraat 3. www.europeesarbitrageinstituut.be
9. Van de verkoopsvoorwaarden kan enkel afgeweken worden door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden in elk geval boven deze bedongen door leveranciers, onderaannemers en klanten.
10. Ter facturatie worden de uiteindelijk verbruikte materialen aangerekend voor de uiteindelijk opgemeten oppervlaktes.